Sthaniya Sarakari Sewa Curriculum 2021

Pradesh No. 1

Engineering Sewa

Civil Samuha, Adhikritastara 6th (Curriculum)
Civil Samuha, Building and ArkiTkTa Upasamuha, Adhikritastara 6th (Curriculum)
Civil Samuha, Building and ArkiTkTa Upasamuha, Sahayakastara 5th (Curriculum)
Civil Samuha, Sahayakastara 5th (Curriculum)
Civil Samuha, Sahayakastara 4th (Curriculum)
Civil Samuha, 4th taha (Amin) (Curriculum)
Survey Samuha, 5th taha (Sarbhekshak) (Curriculum)
Survey Samuha, 6th taha (Napi Adhikrit) (Curriculum)

Ad Blocker Detected!

Refresh