Likhit Parikshya Natija Prakashan Shakha Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog 2022

Likhit Parikshya Natija Prakashan Shakha Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog – Loksewa Aayog ley Likhit Parikshya Natija Prakashan Shakha Sambandhi kayam gariyeko suchana 2079.2.7

Likhit Parikshya Natija Prakashan Shakha Sambandhi Suchana kayam gariyo – Loksewa Aayog

Loksewa Aayog, Butwal Karyalaya, Butwalbata dehayeka Bigyapanma Liyeko likhit Parikshyama Sammilit Ummedwarharu Madhye Barnanukramaanusaar Dehayeka rool number Tathaa Naam thar Bhayeka Ummewdar uttirna bhai Antarbaartako laagi Yo Suchana prakshan gariyeko chha. Chhanaut Bhayeka Ummedwarley Dehayeko sthan, miti ra Samayama huney antarbarta dina aauda Passport Size ko photo 2 prati, Pramanpatraharuko Sakkal Sahit nakkal 2/2 Prati, Darkhasta Faramako Pratham pana 2/2 Prati Tathaa Tritiya Pana Bhari Prabeshpatra li Tokiyeko Samayabhanda 1 (ek) Ghanta agabai upasthit Hunuparney chha. Aantarbartako din Sarbajanik Bidaa parna gayemaa Pani Ukta Karyakram Yathawat Sanchalan Huney chha.

Tala diyako pdf laai online bata access garna saknu hunchha. Or download garera offline Access pani garna sakinechha.

Click Now

Leave a Comment