Bigyapan prakashan garne karya sthagan garieko suchana P1

Bigyapan prakashan garne karya sthagan garieko suchana P1 – Biratnagar Pradesh No. 1 ko suchana anusar bigyapan/suchana prakashan garne karya sthagan garieko sambandhi suchana.

Bigyapan prakashan garne karya sthagan garieko suchana P1

Namaskar Sathiharu: Miti: 2078.06.04 gateko suchana anusara, sthaniya sarakari sewaka adhikritstara 6th taha, adhikritstar 7th taha ra adhikritstara 8th tahaka prabidhik padaharuko bigyapan/suchana prakasahn garne talika rahekoma bishesha karaNabas karyatalika anusara bigyapan/suchana prakashan garne karya arko nirnaya nabhaesammaka lagi sthagan garen bhane aayogko baithakbata nirNaya bhaeko byahora sambandhit sabaima janakariko lagi yo suchan prakasha garieko chha.

Tala diyako suchana/pdf hamile pradesh no. 1 ko official site bata liyako ho.

Click Now

Read Also: Nayab Subba First Paper Pdf

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Refresh