A.H.B Exam Hall Kayam Gariyo – Bagmati Pradesh 2021

A.H.B Exam Hall Kayam Gariyo – Bogypan Number 747-751/077-88, 501-511/077-78, 793/2077-88 Raheka A.H.B 4th and 5th tahako Exam Hall Kayam Gariyako chha.

Sathiharu hamile Aghillo Blog Post ma AHB 4th tahako Swikrit Namawali Raheka thiyau, Yadi namawali ko list hernu vayako chhaina vane check garna saknu Hunechh.

A.H.B Exam Hall Kayam Gariyo

Tala hamile pdf maa file diyaka chhau. jun Bagmati Pradesh ko official site bata liyako ho. sathiharu hamile sadhai loksewa sambandhi samagri provide gardai aayaka chhau.

Exam Hall Kayam Gariyako – pdf

Click Now

Read Also: 4th taha A.H.B Swikrit Namawali 509-511

Leave a Comment